Kitajščina

Kitajščina je danes vse bolj del prevajanja, prevodi kitajščine pa del nujne ponudbe jezikoslovnih storitev

Kitajščina je jezik oziroma jezikovna družina, ki je del sinotibetanskih jezikov.
Deli se na 6 do 12 narečij oz. jezikov, med katerimi so najbolj razširjene: mandarinščina (okoli 800 milijonov govorcev), wu (okoli 90 milijonov) in kantonščina (okoli 80 milijonov).

Zaradi števila govorcev kitajščina (kot enotni jezik) velja za najbolj razširjen materni jezik. Govori ga več kot 1,3 milijarde ljudi, kar je več kot petina celotnega prebivalstva Zemlje, okoli 40 milijonov pa se jo uči kot tuji jezik. Prevajanje kitajščine je tako praktično nujna storitev vseh organizacij, ki se ukvarjajo s prevajalskimi storitvami.

Sodobna kitajščina je eden od šestih sprejetih uradnih jezikov Združenih Narodov in vse pomembnejši akter na mednarodnem prizorišču. Dolga zgodovinska in kulturna tradicija Kitajske ni le pustila vidnih sledi v svetovni civilizaciji, ampak je s svojim ogromnim trgom in dinamičnimi smernicami eksplozivnega razvoja in še posebej s svojim trendom visoke gospodarske rasti v zadnjih desetletjih botrovala k izjemnem povečanju zanimanja za kitajščino in prevajanje kitajščine po vsem svetu.

Rastoča pomembnost

Kitajski trg je najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu, zato je znanje kitajščine vse pomembnejše. Enako, če ne še bolj pomembno, pa velja za kakovostno prevajanje kitajščine. Gospodarske in politične spremembe v Kitajski so namreč bistveno spremenile tudi položaj in vlogo kitajskega jezika v Evropi. Danes je kitajščina kot izbirni predmet vse bolj uveljavljena v številnih osnovnih in srednjih šolah večine evropskih držav.

Razumevanje kitajščine je močno prepleteno s kitajsko zgodovino in kulturo. Brez razumevanja kitajske kulture je učenje kitajščine, oziroma natančneje standardne mandarinščine, praktično nemogoče.

Učenje kitajščine se močno razlikuje od učenja ostalih indoevropskih jezikov, saj poleg slovnične strukture zajema učenje latinične transkripcije pinjin, učenje različnih tonov posameznih zlogov, učenje zapisa pismenke (pravilne smeri in poteka zapisa posameznih potez pismenke) ter navsezadnje samega pomena pismenk. Pri kitajščini branje predstavlja svojevrsten del poučevanja. Učenci in učenke morajo, preden lahko pismenko izgovorijo, poznati njeno izgovorjavo, kar vključuje tudi poznavanje ustreznega tona. V kitajščini se namreč pomen posamičnih besed oziroma zlogov razlikuje glede na ton, v katerem se izgovarja. Poznamo štiri takšne tone, katerih slušno in govorno razlikovanje je predpogoj za slušno in govorno razumevanje. Zato se učenje kitajščine po navadi prične s slušnim razumevanjem, predvsem s prepoznavanjem kitajskih glasov in tonov.

Pisava

Kitajska pisava je ideografska, saj vsaka pismenka opisuje določeno besedo ali sestavni del pomena besede. Medtem ko je v slovenščini fonetična enota predstavljena s fonemi, je kitajščina po svojem ustroju večinoma morfemska pisava. Morfemi so glasovno izraženi kot zlogi in v večini primerov ena pismenka predstavlja en zlog. Osrednja fonetična enota kitajskega jezika je torej jezikovni zlog oziroma jezikovno-tonalni zlog. Zlogi so sestavljeni iz začetnih soglasnikov in končnic. Za običajno pismenost je treba poznati od 2.500 do 5.000 pismenk, kar je manj kot desetina doslej evidentiranih pismenk (nad 80.000).

Prevajanje in kitajščina

Kakor lahko razberemo iz tega kratkega povzetka, je učenje kitajščine za Evropejce precej drugačno kakor učenje drugih jezikov. Enako velja za prevajanje kitajščine. Ker je za prevajanje potrebno odlično znanje tako jezika, iz katerega prevajamo (izvirni jezik), kakor tudi jezika, v katerega prevajamo (ciljni jezik), je zares težko najti kakovostne prevajalce za prevode v kombinaciji s kitajščino.

V Zavodu Prevajalnica smo z leti ustvarili široko mrežo sodelavcev, med drugim tudi odličnih prevajalcev za prevajanje kitajščine, in to vseh kombinacij. Na podlagi vse večjega povpraševanja po prevodih iz kitajščine smo se odločili, da poleg jezikov, za katere smo specializirani (južnoslovanski jeziki), v svojo ponudbo uvrstimo tudi prevode v kombinaciji s kitajščino. Vljudno vas vabimo, da nas preizkusite in svoje prevode zaupate prav nam.