Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni del

1.1. Splošne pogoje poslovanja se uporablja pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Zavod Prevajalnica, s sedežem Ilovški štradon 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Avtor«) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Avtor v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naročila prek e-pošte ali telefona šteje, da je Naročnik prebral te pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov izvirnika – torej na besedilu, za katerega želite prevod. V primeru, da je izvirnik besedila v formatu, v katerem ni mogoče prešteti znakov, se obračuna število znakov prevoda.

2. Obveznosti Avtorja in Naročnika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v dogovorjenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je Avtor dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Prevode se naročnikom dostavlja v enem izvodu prek elektronske pošte, na CD-ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Avtor prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pošte.

2.3. Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod niobenimi pogoji nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.4. Avtor pri vseh prevodih, ki gredo v tisk, priporoča jezikovno lekturo. Za pritožbe na nelektorirana besedila, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, Avtor ne prevzema odgovornosti.

2.5. V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, mora o tem podati izjavo.

2.6. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico na podaljšan rok za pritožbe, vendar največ do 14 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kvaliteto prevoda, ki ga opravimo na izrecno željo stranke v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

2.7. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma vsi datumi in ure za roke dokončanja prevodov oziroma drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostave prevoda ali izvedbe storitve niti preklicati pogodbe.

2.8. Naročnik je dolžan besedilo, ki se ga bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje možno. Če urejanje tega formata ni možno, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.

3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Avtor, le-tega ne zavezuje. Avtor si zadrži pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celotno besedilo, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu besedila. V čas prevajanja so vključeni tudi dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.2. V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naročila s strani Naročnika, v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.3. Avtor lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Avtorju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.4. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju zavezujejo Avtorja samo v primeru, kadar Avtor pisno potrdi takšne dogovore.

3.5. V primeru dvoma o plačilni sposobnosti Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko na podlagi posebnega dogovora o nudenju storitev odobri stalni popust.

4.3. Za večje količine teksta se lahko odobri dodatne popuste.

5. Plačilo

5.1. Naročnik je zavezan vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve v roku, predpisanem na izstavljenem računu. Plačilo se izvede izključno na Avtorjev žiro račun. V primeru zamud pri plačilu bo Avtor obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naročnik sme prevedeni tekst uporabljati šele, potem ko je bil zanj v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Avtor. Dokler račun ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega besedila last Avtorja. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku.

5.3. V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Avtor) se dinamiko plačila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi, potem ko je že dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

6. Garancija

6.1. Če pri naročilu prevoda z garancijo Naročnik ugotovi in nedvoumno dokaže, da je pri prevodu prišlo do grobih vsebinskih napak, mu mora Avtor priznati 70 % popust na naročilo ali vrniti 70 % plačanega zneska.

6.2 . Za grobe vsebinske napake se smatrajo napake pri prevodih, ki spremenijo pomen besedila z ozirom na izvirnik, in sicer tako, da je pomen prevoda nasproten, da izpušča/narobe prenaša ključne informacije za razumevanje besedila, da vsebinsko in pomensko ne ustreza izvirniku ali da bi zaradi prevoda lahko prišlo do napačnega razumevanja ali nerazumevanja pomena izvirnika, kar bi lahko imelo škodljive posledice za Naročnika ali njegove stranke/ciljne uporabnike prevoda.

6.3. Med grobe vsebinske napake v nobenem primeru ne spadajo morebitni zatipki, slovnične ali pravopisne napake, slogovni popravki, nenamerni izpusti besed ali delov besedila, ki nimajo ključnega pomena na razumevanje ali pomen besedila, kakršna koli oblikovna neujemanja prevoda z izvirnikom, obstoj morebitne subjektivno ali objektivno boljše rešitve prevoda besedila ali vsakršna sprememba izvirnega besedila z namenom priredbe prevoda za boljše ujemanje z kulturološkimi, jezikovnimi ali drugimi značilnostmi jezika prevoda.

6.4. Pri nejasnih in dvoumnih izvirnikih ali izvirnikih brez podanega konteksta mora Naročnik na zahtevo Avtorja podati vse ključne informacije, ki omogočajo pravilen prevod, sicer se smatra, da določila Garancije niso bila kršena.

6.5. Za odločanje o uveljavljanju Garancije je izključno pristojen direktor Zavoda Prevajalnica, ki pa mora svojo odločitev utemeljiti na strokovnih osnovah ter poskrbeti za zadovoljivo rešitev vseh deležnikov – Naročnika, Avtorja in Zavoda. Če takšne rešitve vseeno ni mogoče doseči, lahko direktor Zavoda in Naročnik skupaj določita neodvisno, dokazljivo kompetentno osebo, ki naj odloči o spornem vprašanju.

7. Končne določbe

7.1. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.